ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Обявено: 25 ноември 2022

Интервю с Мерима Шахинагич-Исович, редовен професор във Факултета по строително инженерство, Университет „Джемал Биедич“, Мостар, Босна и Херцеговина.

2/3 - Втора част.


4.      Осведоменост за качеството на материала и кои материали ще се използват в бъдеще

Съвременната строителна практика, в съответствие с настоящата концепция за устойчиво развитие, все повече се занимава с проблемите на рециклирането на материали. Възможно решение на този проблем с натрупването на твърди отпадъци предлага концепцията за устойчиво развитие.

В най-общ смисъл рециклирането означава еднократното или многократното използване на отпадъчен материал като ефективен заместител на търговски продукт или като суровина в промишлен процес. В строителния бранш рециклирането представлява преработка на строителни отпадъци и получаване на търговски суровини с високо качество, които могат да бъдат допълнително усъвършенствани и пуснати на пазара. За да се получи такава вторична суровина, е необходимо да се извърши рационален демонтаж на сградата, да се избере материалът и да се осигури технически подходяща инсталация, както и контрол на качеството при приемането на материала в инсталацията и по време на преработката. Следователно рециклирането превръща строителните отпадъци в суровини.

Изследванията в света са насочени към решаване на въпроса как оптимално да се преработят строителните отпадъци като специфичен вид технологичен отпадък (части от армиран и неармиран бетон, тухли, керемиди и други видове покрития, мазилки, различни смесени изкопи, асфалт, чакъл и пясък, камъни, леки строителни материали), за да се получат възможно най-ценни продукти. Разбира се, проучват се и възможностите за използване на получените по този начин вторични суровини.

Като цяло строителният бранш е сравнително консервативен, така че промените в някои установени процедури отнемат много време и изискват дългосрочни политики и стратегии. Чрез въвеждането на икономически инструменти, които насърчават рециклирането и използването на рециклирани инертни материали, могат да се преодолеят икономическите пречки.

През последните години повечето от развитите страни активно участват в разработването на политики и редица мерки за намаляване на изчерпването на природните ресурси, както и за насърчаване на устойчивото им използване чрез рециклиране, и са разработили много алтернативни технологии за производство на рециклирани материали.

Чрез приемане на подходящи законодателни мерки, провеждане на обучение на част от професионалистите и обучение на цялото население, трябва постепенно да се опитаме да увеличим дела на рециклираните строителни отпадъци в приложението. Държавите – членки на ЕС стимулират повторната употреба на рециклирани материали с допълнителни стимули и много други регламенти и по този начин допринасят за повишаване на осведомеността на хората за начина, по който се изхвърлят отпадъците.

Може да се заключи, че наистина е възможно да се използва успешно рециклиран материал в строителството. Ето защо е необходимо да се провежда постоянно обучение във възможно най-голяма степен и да се информира по подходящ начин обществеността за всички новости в строителния бранш, като по този начин се премахнат бариерите, които строителните инженери и инвеститорите имат при прилагането на всички нови екологично обосновани продукти. Тази бдителност, разбира се, е оправдана и поради факта, че без такава връзка с характеристиките на новия материал не би било възможно да се стигне до правилни заключения относно изпълнението на всички необходими изисквания.

Въпреки това е необходимо непрекъснато да се влагат всички необходими знания и опит, за да се използват рециклирани материали във възможно най-голяма степен, като по този начин се подобрява строителната индустрия и се опазва природната среда.

5.   Устойчивостта е широко понятие, което твърде често се използва и тълкува погрешно. Как я виждате в строителния сегмент

Термините „устойчивост“ и „устойчиво развитие“ наскоро влязоха в различни програми, стратегии и доклади. През 1987 г. Организацията на обединените нации публикува доклад, в който устойчивото развитие се определя като развитие, което задоволява днешните нужди, без да застрашава способността на бъдещите поколения да задоволяват собствените си нужди.

Устойчивото строителство предполага прилагането на основните принципи на устойчивото развитие в областта на строителството. Устойчивото строителство със сигурност е един от най-важните сегменти на устойчивото развитие и включва използването на строителни материали, които не са вредни за околната среда, енергийната ефективност на сградите и управлението на отпадъците от строителството и разрушаването на сгради. В контекста на устойчивото развитие, устойчивото строителство трябва да гарантира дълготрайност, но също така и качество на структурния дизайн, с икономическа и екологична насоченост.

Областта на приложение на устойчивото развитие е практически неизчерпаема, тъй като то е приложимо към всички видове човешка дейност. Същото е и в областта на строителството, където устойчивото развитие се прилага на много нива, а едно от тях е производството и използването на рециклирани материали, със специален акцент върху бетона.

В областта на устойчивото развитие прилагането на добре познатия принцип 3R (Reduce, Recycle, Renewable) (намаляване, рециклиране, възобновяеми източници) е много важно. Този принцип се състои и има за цел следното:

  • намаляване на потреблението на енергия и степента на замърсяване (Reduce) (намаляване),
  • повторна употреба на стар бетон (Recycle) (Рециклиране),
  • създаване на инертни материали за нов бетон (Renewable resource) (Възобновяем ресурс).

6.      Как виждате значението на строителния обков в къщите/сградите

Устойчивото развитие и опазването на околната среда се превърнаха в ключови цели на съвременното общество. Устойчивото развитие е една от малкото широко разпространени теми, която става все по-актуална с всеки изминал ден, най-вече защото е изключително важна за съвременното общество.

Устойчивото строителство може да бъде постигнато само чрез обрат в етапа на планиране и проектиране на сградата, когато е възможно да се избере подходяща строителна концепция и избор на материали, които са в съответствие с принципите на устойчивото строителство и устойчивото развитие като цяло.

Устойчивото строителство включва използването на строителни материали, които не са вредни за околната среда, както и енергийната ефективност на сградите. Понятието "мерки за енергийна ефективност в семейни къщи, жилищни и нежилищни сгради" се отнася до широк спектър от дейности, чиято крайна цел е да се намали потреблението на всички видове енергия във въпросната сграда.

Недостатъчната топлоизолация води до повишени топлинни загуби през зимата, след това до студени периметърни конструкции и различни повреди, причинени от конденз (влага), а също и до прегряване на помещението през лятото. В резултат на това възникват структурни щети, които водят до неадекватни и нездравословни условия на живот и труд. Отоплението на такива помещения изисква по-голямо количество енергия, което води до увеличаване на разходите за използване и поддържане на помещението, като същевременно се увеличава замърсяването на околната среда. Замърсяването на околната среда отново оказва въздействие върху щетите върху сградите, но също и върху живота и здравето на хората.

Ремонтът на покрива над отопляемото пространство, т.е. тавана на последния етаж към незатопления таван, значително намалява топлинните загуби. Ремонтът на подовата настилка в контакт със земята в съществуваща къща често не е икономически оправдан поради относително малкото намаление на общите топлинни загуби в сравнение с големите инвестиции, необходими за такъв ремонт.

Все пак трябва да се подчертае, че най-големите топлинни загуби са през прозорците и външната стена и че възстановяването им може да доведе до значителни икономии. Топлинните загуби през прозорците и външната стена представляват средно 70% от общите топлинни загуби в сградата. Факт, който сам по себе си говори за важността на използването на качествени материали, както и за ефективността на всички продуктови елементи, използвани в съоръженията (сгради, къщи и др.). Безспорно е, че при производството на качествени прозорци и врати качеството на прозоречния обков е изключително важен сегмент, на който трябва да се обърне специално внимание.

Следва продължение.

​​​​​​

Кликнете върху бутона и се свържете с нас за повече информация.

Свържете се с нас